Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Любченко Михайло Валентинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04080 Київ Новокостянтинiвська, б.22/15
4. Код за ЄДРПОУ 01882048
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 425-70-46 (044) 425-89-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 04.04.2017 12000 46308.5 25.91
Зміст інформації:
предмет правочину: укладення кредитних договорiв та договорiв застави; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 12000 тис. грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 46308,5 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 25.91%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 101935 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 101935 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй. додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi