Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Любченко Михайло Валентинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04080 Київ Новокостянтинiвська, б.22/15
4. Код за ЄДРПОУ 01882048
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 425-70-46 (044) 425-89-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.03.2017 обрано Голова Наглядової ради Iстомiнов Сергiй Вiкторович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
63962
Зміст інформації:
31 березня 2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Переобрано на посадi особу – Голова Наглядової ради Iстомiнов Сергiй Вiкторович (обрано як акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради. Особi належать 63962 акцiй Товариства, що становить 29,61% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на три роки.
31.03.2017 обрано Член Наглядової ради Пархоменко Олексiй Володимирович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
50
Зміст інформації:
31 березня 2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Переобрано на посадi особу – Член Наглядової ради Пархоменко Олексiй Володимирович (обрано як акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради. Особi належать 50 акцiй Товариства, що становить 0,02% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на три роки.
31.03.2017 обрано Член Наглядової ради Шумаєв Богдан Олегович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
31 березня 2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Шумаєв Богдан Олегович (обрано як представника акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки.
31.03.2017 обрано Ревiзор Шумаєв Євген Олегович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
30415
Зміст інформації:
31 березня 2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Переобрано на посадi особу – Ревiзор Шумаєв Євген Олегович (обрано як акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень Ревiзора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Ревiзор. Особi належать 30415 акцiй Товариства, що становить 14,08% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на три роки.