Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Любченко Михайло Валентинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.12.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04080 м. Київ Новокостянтинiвська, 22/15
4. Код за ЄДРПОУ 01882048
5. Міжміський код та телефон, факс (044)-417-33-71 (044)-417-33-71
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.12.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 250 (2003) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 30.12.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01882048.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 26.12.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.12.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Тiмонiн Олександр Олексiйович СН 129562
Старокиївським РУГУ МВС України
0.9998
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ« ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ», вiд 26.12.2014 року, затвердженно дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ« ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Тiмонiна Олександра Олексiйовича з 26.12.2014 р. за його власним бажанням. Повноваження особи припинено у зв’язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням. Тiмонiн Олександр Олексiйович володiє 2 160 шт. простими iменними акцiями Товариства. Тiмонiн Олександр Олексiйович перебував на посадi члена Наглядової ради з 29 квiтня 2014 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Iнша особа на посаду члена Наглядової ради ПРАТ« ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» не обрана.