Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Любченко Михайло Валентинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04080 м. Київ Новокостянтинiвська, 22/15
4. Код за ЄДРПОУ 01882048
5. Міжміський код та телефон, факс (044)-417-33-71 (044)-417-33-71
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 0 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01882048.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 30.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2014 припинено повноваження Голова Наглядової ради Iстомiнов Сергiй Вiкторович МЕ 991413
Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi
29.606
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ», якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 29.04.2014 р. голови Наглядової ради ПРАТ« ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Iстомiнова Сергiя Вiкторовича. Повноваження особи припинено у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Iстомiнов Сергiй Вiкторович володiє 63 962 шт. простими iменними акцiями Товариства. Iстомiнов Сергiй Вiкторович перебував на посадi голови Наглядової ради з 06 квiтня 2011 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
29.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Пархоменко Олексiй Володимирович МЕ 059697
Святошинським РУГУ МВС України в м. Києвi
0.0232
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ« ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ», якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 29.04.2014 р. члена Наглядової ради ПРАТ« ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Пархоменка Олексiя Володимировича. Повноваження особи припинено у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Пархоменко Олексiй Володимирович володiє 50 шт. простими iменними акцiями Товариства. Пархоменко Олексiй Володимирович перебував на посадi члена Наглядової ради з 06 квiтня 2011 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
29.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Тимонiн Олександр Олексiйович СН 129562
Старокиївським РУГУ МВС України
0.9998
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ« ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ», якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 29.04.2014 р. члена Наглядової ради ПРАТ« ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Тимонiна Олександра Олексiйовича. Повноваження особи припинено у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Тимонiн Олександр Олексiйович володiє 2 160 шт. простими iменними акцiями Товариства. Тимонiн Олександр Олексiйович перебував на посадi члена Наглядової ради з 06 квiтня 2011 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
29.04.2014 обрано Член Наглядової ради Пархоменко Олексiй Володимирович МЕ 059697
Святошинським РУГУ МВС України в м. Києвi
0.0232
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ« ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ», якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду члена Наглядової ради ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Пархоменка Олексiя Володимировича. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ПАТ "Iнпромбанк", заступник голови Правлiння. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 50 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 0.0232 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
29.04.2014 обрано Член Наглядової ради Iстомiнов Сергiй Вiкторович МЕ 402396
Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi
29.606
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ« ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ», якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду члена Наглядової ради ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Iстомiнова Сергiя Вiкторовича. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: "Промiнвестбанк" м. Київ, начальник управлiння. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 63 962 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 29,606 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
29.04.2014 обрано Член Наглядової ради Тiмонiн Олександр Олексiйович СН 129562
Старокиївським РУГУ МВС України
0.9998
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ« ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ», якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду члена Наглядової ради ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Тiмонiна Олександра Олексiйовича. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: АКБ "Мрiя", начальник казначейства. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 2 160 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,9998 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
29.04.2014 обрано Голова Наглядової ради Iстомiнов Сергiй Вiкторович МЕ 402396
Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi
29.606
Зміст інформації:
Засiданням Наглядової ради ПРАТ« ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ», яке вiдбулось 29.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2014 р. на посаду голови Наглядової ради ПРАТ« ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Iстомiнова Сергiя Вiкторовича. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього голови Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: "Промiнвестбанк" м. Київ, начальник управлiння. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 63 962 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 29,606 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
29.04.2014 припинено повноваження Ревiзор Шумаєв Євген Олегович СО 084569
Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi
14.0782
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ», якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 29.04.2014 р. ревiзора ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Шумаєва Євгена Олеговича. Повноваження особи припинено у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Шумаєв Євген Олегович володiє 30 415 шт. простими iменними акцiями Товариства. Шумаєв Євген Олегович перебував на посадi Ревiзора з 06 квiтня 2011 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
29.04.2014 обрано Ревiзор Шумаєв Євген Олегович СО 084569
Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi
14.0782
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ», якi вiдбулись 29.04.2014 року, прийнято рiшення про обрання з 29.04.2014 р. ревiзором ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Шумаєва Євгена Олеговича. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього Ревiзора. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ЗАТ "Українськi радiосистеми", економiст. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Шумаєв Євген Олегович володiє 30415 шт. простими iменними акцiями Товариства, що складає 14.0782 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.