Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 31.03.2017
Дата публікації 28.02.2017 22:05:53
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, 04080
Керівник* Любченко Михайло Валентинович - Голова Правління. Тел: (044) 425-70-46
E-mail* 01882048@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ"

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ"  (надалі – Товариство, код ЄДРЮОФОП 01882048, адреса місцезнаходження 04080, м.Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 22/15) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі – збори), які відбудуться 31 березня 2017 року о 12-00 за адресою: 03039, м.Київ, вул. Антоновича, б. 180, 14 поверх, приміщення 1407. Реєстрація відбудеться з 10-30 по 11-45 за місцем проведення зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного зборів):

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.

2. Про обрання, голови та секретаря зборів Товариства та затвердження регламенту зборів.

3. Про визначення порядку та способу  бюлетенів для голосування.

4. Про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Про розгляд Звіту Ревізора Товариства за підсумками 2016 р., розгляд висновку Ревізора комісії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

8. Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

9. Про попереднє надання згоди вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

13. Про обрання Ревізора Товариства.

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради і Ревізора, встановлення розміру їх винагороди, обрання  особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання цих договорів (контрактів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27.03.2017 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по 30.03.2017 р. у робочі дні в час з 10-00 по 16:30 за адресою: 04080, м.Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 22/15, приміщенні приймальної Голови Правління Товариства, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Любченко Михайло Валентинович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://01882048.smida.gov.ua/.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Телефон для довідок: (044) 417-67-00.


 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний (2016)

попередній (2015)

Усього активів

46308,5

50346,1

Основні засоби (за залишковою вартістю)

42602,2

45165,3

Довгострокові фінансові інвестиції

0,0

0,0

Запаси

61,9

70,1

Сумарна дебіторська заборгованість

1865,7

1759,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

6,8

7,6

Власний капітал

18075,4

12806

Статутний капітал

2160,4

2160,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15915,0

10645,6

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

75,5

0,0

Поточні зобов'язання і забезпечення

28157,6

37540,1

Чистий прибуток (збиток)

5269,4

2063,6

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

216044

216044

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

43

46

Наглядова Рада ПРАТ "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ".


 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №40 від 28.02.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Любченко Михайло Валентинович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2017
(дата)