Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2016
Дата публікації 12.03.2016 15:53:25
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, 04080
Керівник* Любченко Михайло Валентинович - Голова Правління. Тел: (044) 425-70-46
E-mail* 01882048@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

приватного акціонерного товариства «Легхарчопостачзбут»,

код за ЄДРПОУ 01882048, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15 (далі – Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, 14 квітня 2016 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 03039, Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 180, 14 поверх, приміщення 1407, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Про попереднє схвалення значних правочинів;

10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» (тис. грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

50346

54972

Основні засоби

45165,3

47727,7

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

70

114

Сумарна дебіторська заборгованість

4096

5976

Грошові кошти та їх еквіваленти

7,6

12

Нерозподілений прибуток

10646

7913

Власний капітал

12806

10073

Статутний капітал

2160

2160

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

37540

44898

Чистий прибуток (збиток)

2064

4665

Середньорічна кількість акцій (шт.)

216044

216044

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

46

46

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 8 квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення.

Початок реєстрації: о 10 год. 30 хв.; закінчення – о 11 год. 30 хв.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, приймальня голови Правління ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ»):

·          до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·          у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (03039, Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 180, 14 поверх, приміщення 1407).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень та документами Зборів – голова Правління ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Любченко М. В., телефон (044) 425-70-46, адреса: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, приймальня.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Довідки за телефоном (044) 425-70-46.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетні "Відомості НКЦПФР" No49(2303) від 14.03.16р.

Голова Правління ПрАТ «Легхарчопостачзбут»                                                                                                         М. В. ЛЮБЧЕНКО

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Любченко Михайло Валентинович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2016
(дата)