Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2015
Дата публікації 26.03.2015 19:06:31
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, 04080
Керівник* Любченко Михайло Валентинович - Голова Правління. Тел: (044) 425-70-46
E-mail* 01882048@mbr.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ приватного акціонерного товариства «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ», код за ЄДРПОУ 01882048, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15 (далі – Товариство) Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, 27 квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 03039, Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 180, 14 поверх, приміщення 1407, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним: ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ) 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства». Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» (тис. грн.): Найменування показника період звітний попередній Усього активів 54972 60980 Основні засоби 47727,7 50383 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 Запаси 114 223 Сумарна дебіторська заборгованість 5976 10344 Грошові кошти та їх еквіваленти 12 15 Нерозподілений прибуток 7913 3248 Власний капітал 10073 5408 Статутний капітал 2160 2160 Довгострокові зобов’язання 0 0 Поточні зобов’язання 44898 54118 Чистий прибуток (збиток) 4665 5093 Середньорічна кількість акцій (шт.) 216044 216044 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 46 44 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 21 квітня 2015 року. Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 10 год. 30 хв.; закінчення – о 11 год. 30 хв. Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, приймальня голови Правління ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ»): • до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00; • у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (03039, Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 180, 14 поверх, приміщення 1407). Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень та документами Зборів – голова Правління ПРАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Любченко М. В., телефон (044) 425-70-46, адреса: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, приймальня. Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Довідки за телефоном (044) 425-70-46. Голова Правління ПрАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» М. В. ЛЮБЧЕНКО Публікацію про скликання річних Загальних зборів, також, розміщено в Бюлетні «Відомості НКЦПФР» №58(2062) від 26.03.2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Любченко Михайло Валентинович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2015
(дата)