Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.03.2014
Дата публікації 04.04.2014 18:25:22
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, 04080
Керівник* Любченко Михайло Валентинович - Голова Правління. Тел: 0444173371
E-mail* 01882048@mbr.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
приватного акціонерного товариства «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ»,
код за ЄДРПОУ 01882048, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15 (далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, 29 квітня 2014 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: : 03039, Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 180, 14 поверх, приміщення 1407, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах;
2. Про обрання лічильної комісії;
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік;
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік;
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;
9. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
10. Про затвердження значних правочинів;
11. Про попереднє схвалення значних правочинів;
12. Про надання повноважень на укладання затверджених значних правочинів, в т.ч. попередньо схвалених значних правочинів;
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
14. Обрання членів Наглядової ради;
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора;
16. Обрання Ревізора.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» (тис. грн.):
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 60980 63726
Основні засоби 50383 51888
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 223 259
Сумарна дебіторська заборгованість 10344 11014
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 9
Нерозподілений прибуток 3248 0
Власний капітал 5408 274
Статутний капітал 2160 2160
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 54118 63264
Чистий прибуток (збиток) 5093 (112)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 216044 216044
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 44 47
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 23 квітня 2014 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення.
Початок реєстрації: о 10 год. 30 хв.; закінчення – о 11 год. 30 хв.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15), приймальня голови Правління ПрАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ»):
• до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
• у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (03039, Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 180, 14 поверх, приміщення 1407).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень та документами Зборів – голова Правління ПрАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Любченко М. В., телефон (44) 417-33-71, адреса: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, приймальня.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».
Довідки за телефоном (44) 417-33-71.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів розміщене в бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 56 (1809) 24.03.2014 р.

Голова Правління ПрАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» М. В. ЛЮБЧЕНКО
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Любченко Михайло Валентинович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.04.2014
(дата)