Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.03.2013
Дата публікації 18.03.2013 11:25:21
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, 04080
Керівник* Любченко Михайло Валентинович - Голова Правління. Тел: 0444173371
E-mail* lhpz@emitent.org.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
приватного акціонерного товариства «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ»,
код за ЄДРПОУ 01882048, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15
(далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради приватного акціонерного товариства «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» (протокол №1 від 12.03.2013 року), 18 квітня 2013 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03039, Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 180, 14 поверх, приміщення 1407, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче порядком денним:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
річних Загальних зборів приватного акціонерного товариства
«ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ», призначених на 18 квітня 2013 року
1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.
10. Про вчинення Товариством значних правочинів.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року.
12. Про надання повноважень виконавчому органу Товариства на вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 12 квітня 2013 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. 30 хв., закінчення – о 10 год. 45 хв.
Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у реєстрації та голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15), приймальня голови Правління ПрАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ»):
• до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
• у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (03039, Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 180, 14 поверх, приміщення 1407).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень та документами Зборів – голова Правління ПрАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Любченко М. В., телефон (44) 417-33-71, адреса: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, приймальня.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».
Довідки за телефоном (44) 417-33-71.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 63726 48243
Основні засоби 51888 4126
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 259 238
Сумарна дебіторська заборгованість 11014 10308
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 7
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 274 340
Статутний капітал 2160 2160
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 63264 47891
Чистий прибуток (збиток) (112) (708)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 216044 216044
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 20

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів розміщено у Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №50(1554) від 14.03.2013р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Любченко Михайло Валентинович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2013
(дата)