Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.03.2012
Дата публікації 23.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, 04080
Керівник* Любченко Михайло Валентинович - Голова Правління. Тел: 0444173371
E-mail* lhpz@emitent.org.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
приватного акціонерного товариства «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ»,
код за ЄДРПОУ 01882048, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15 (далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради приватного акціонерного товариства «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» (протокол №1 від 07 березня 2012 року), 20 квітня 2012 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 03039, Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 180, 14 поверх, приміщення 1407, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства з наведеним нижче порядком денним:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергових Загальних зборів приватного акціонерного товариства
«ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ», призначених на 20 квітня 2012 року
1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік та план розподілу прибутку на 2012 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 48243 6543
Основні засоби 4126 4808
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 238 50
Сумарна дебіторська заборгованість 10308 1198
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 9
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 340 1061
Статутний капітал 2160 2160
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 47891 5165
Чистий прибуток (збиток) (708) (1010)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 216044 216044
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 24
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 24:00 годину 13 квітня 2012 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 9 год. 30 хв., закінчення – о 10 год. 45 хв.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15), приймальня голови Правління ПрАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ»):
• до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
• у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (03039, Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 180, 14 поверх, приміщення 1407).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – голова Правління ПрАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» Любченко М. В., телефон (44) 417-33-71, адреса: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, приймальня.
Довідки за телефоном (44) 417-33-71.
Голова Правління ПрАТ «ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ» М. В. ЛЮБЧЕНКО

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52(1305) від 19.03.2012 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Любченко Михайло Валентинович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2012
(дата)