Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.03.2019 12:28:01
Дата здійснення дії: 30.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ"
Код за ЄДРПОУ:  01882048
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ"  (надалі – Товариство, код ЄДРЮОФОП 01882048, адреса місцезнаходження 04080, м.Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 22/15) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30.04.2019 року, початок об 12-00 за адресою: 03039, м.Київ, вул. Антоновича, б. 180, 14 поверх, приміщення 1407. Реєстрація відбудеться з 10-30 по 11-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 23.04.2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості однієї особи у складі: Козоріз Н.О.

2.  Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою зборів Пархоменко О.В., Секретарем зборів Клименко О.М.

2.2. Затвердити регламент зборів: Звіти і доповіді - до 15 хвилин,  виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі питання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом Голови Зборів.

3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління).

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2018 році.

3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

3.3. Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

4.3. Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

5.2. Роботу Ревізора Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

7.1. Не здійснювати розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

7.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

 

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2018 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та уповноваження правління на укладання та підписання таких правочинів.

Проект рішення:

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з 30.04.2019 р. по 30.04.2020 р. (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: укладення кредитних договорів та договорів застави, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін, на суму не вище 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

8.2. Надати згоду на укладання (підписання) Головою правління, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних зборів, значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

8.3. Доручити Голові правління Товариства, який діє в інтересах  та за згодою акціонерів, оформляти та підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальні збори Товариства", "Про Ревізора Товариства".

Проект рішення:

10.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях –  "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальні збори Товариства", " Про Ревізора Товариства ".

10.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальні збори Товариства", " Про Ревізора Товариства ".

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТИС.ГРН.)

Найменування показника 

період 

2018 р. 

2017 р. 

Усього активів

41909,5

44976,9

Основні засоби (за залишковою вартістю)

38478,0

40734,8

Запаси 

123,7

95,4

Сумарна дебіторська заборгованість

1689,7

2786,5

Грошові кошти та їх еквіваленти 

38,1

7,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

23585,3

20853,6

Власний капітал 

25745,7

23014,0

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2160,4

2160,4

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

272,2

264,6

Поточні зобов'язання і забезпечення

15891,6

21698,3

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2731,7

4938,6

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

216044

216044

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

12,64

22,86

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 29.04.2019 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою 04080, м.Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 22/15, приміщення приймальної Голови Правління Товариства звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Любченко Михайло Валентинович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://01882048.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044) 425-89-32.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 04080, м.Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 22/15, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 26.03.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 216044 штук, кількість голосуючих акцій становить 101935 штук.